Gweithgareddau

 

GPS 4 x 4 Discovery Treks
From the heart of Snowdonia discover the wild green lanes of Wales.
Treks leaving daily all year round.


trek trek


From our base in Manod GPS 4 x 4 discovery treks run a range of guided treks on different days varying in difficulty from first time trails to the more advanced. Prices start from £15 per vehicle for a full days trek. 5 Slots available on each trek/trek leader has 3 spare seats, £5 per seat. Road legal quads, dirt bikes, hybrid 4 x4 welcome.
Treks leave from various locations, please call.

Email: gps4x4discoverytreks@outlook.com Tel: 07542165906. Monthly run night treks. 5 day wild camping holiday run 4 times a year.

Sat/Sun treks run all year round, DVD of trek. Week day treks, holiday season only. Family and Groups welcome.

walking

Roedd Blaenau Ffestiniog yn un o’r chwe ardal bwysicaf am gynhyrchu llechi yng Ngogledd Cymru, a llechi ddaeth a bri i’r lle. Allforiwyd llechi o’r Blaenau i bedwar ban byd a daethant yn enwog am eu cryfder a’u gwydnwch parhaol.

Gadawodd y diwydiant mawr hwn greithiau parhaol ar y tirwedd, uwchlaw’r ddaear ar ffurf tipiau, tramffyrdd a melinau adfeiliedig; a hefyd o dan y ddaear gyda milltiroedd o dwneli troellog a cheudyllau enfawr o faintioli eglwysi cadeiriol a gloddiwyd gan ddwylo yn y mynyddoedd o amgylch y dref.

Er y parheir i gloddio am lechi mewn dwy chwarel sy’n dal i weithio, fodd bynnag, mae cloddfeydd tanddaearol mawrion Cwmorthin, Croesor, Rhosydd, Wrysgan a llawer o rai eraill wedi eu gadael ers blynyddoedd. Mae Ceudyllau Llechi Llechwedd, sy’n gloddfa arddangos, yn rhoi cyfle i ymwelwyr gael cipolwg ar waith bob dydd y chwarelwyr Cymreig. Ar gyfer y cerddwr neu’r hanesydd diwydiannol ceir nifer fawr o lwybrau yn yr ardal sy’n cynnig y cyfle i werthfawrogi’r gweddillion a’r golygfeydd.

Gall archwiliadau tanddaearol fod yn beryglus ac ni ddylid eu mentro ond gan y rhai profiadol gydag offer pwrpasol. Fe ddylai eich Clwb Ogofa lleol fod yn fan cyswllt cyntaf da.

walking

Mae clogwyni deheuol y Moelwyn yn cynnig peth o’r dringo creigiau gorau ym Mhrydain. Am eu bod yn wynebu’r de maent yn sychu’n gyflym a chan fod y graig yn arw hyd yn oed pan fydd yn llaith gall olygu amodau dringo da.

 

cycling

Gorwedd Blaenau Ffestiniog wrth droed cadwyn drawiadol y Moelwyn, ym mherfeddion Eryri. Bu’n adnabyddus erioed am ei feicio mynydd naturiol, draw o’r llethr sgïo, gyda dringfeydd mynyddig mawr …a disgynfeydd mwy!

Mae’n fan cychwyn gwych i unrhyw drip beicio mynydd, gan fod y Marin, Penmachno a Chanolfan Llwybrau Beicio Coed-y-Brenin o fewn cyrraedd 15 munud mewn cerbyd o ganol y dref. Ond y trysor pennaf yw Canolfan “Dh & Freeride” newydd sbon, wedi’i lleoli 1km o ganol y dref, sy’n agor ei drysau yng Ngorffennaf 2012.

Gall frolio 4 llwybr Dh o safon glas i ddu, gyda llwybr xc safon glas 8.5km, fydd yn cynnig golygfeydd godidog o gwmpas llyn Tanygrisiau. Ychwanegwch at hyn Ganolfan Ymwelwyr newydd, safle neidio, trac pwmpio a fydd yn sicrhau mai hwn fydd y cyrchfan beicio mynydd i ymweld ag ef yn 2012 a thu hwnt.

Mae Blaenau Ffestiniog hefyd yn safle ardderchog ar gyfer beicwyr ffyrdd gyda lonydd gwledig diarffordd sy’n cylchdeithio copa hudolus yr Wyddfa, gan eich gadael yn syfrdan gan y golygfeydd aruthrol a’r esgynfeydd hir drwy’r bylchau mynyddig.

Trowch i’r cyfeiriad arall ac archwiliwch fwlch Migneint, a mynyddoedd y Berwyn, sydd hyd yn oed yn fwy diarffordd, ac os oes gennych diddordeb mewn ymuno â’r clwb 100 milltir, ewch i Lyn Efyrnwy ac yn ôl drwy fwlch Llangynog.
Mae rhywbeth i bawb ym Mlaenau Ffestiniog, pa ddisgyblaeth bynnag o feicio yr ydych yn ei mwynhau.

walking

Un o’r ardaloedd mwyaf toreithiog am lynnoedd sy’n cynnwys brithyll brown o lynnoedd y Moelwynion, Cwmorthin, Corsiog, Conglog a Llyn Adar, hyd at lynnoedd Ffestiniog, Gamallt, a Morwynion i enwi rhai yn unig gyda’r afonydd Teigl, Cynfal a’r Ddwyryd.
Os am frithyll seithliw a brown ewch i Danygrisiau lle ceir mynediad rhwydd a chaniatâd i ddefnyddio’r rhan fwyaf o’r dulliau pysgota ar gyfer pob gallu. Sefydlwyd Cymdeithas Bysgota Cambria yn 1885 ac mae’n cynnig pysgota llynnoedd rhagorol mewn amgylchoedd gwylltion. Mae Blaenau Ffestiniog, sydd ynghanol golygfeydd ysblennydd Parc Cenedlaethol Eryri, yn ddiamau yn ganolfan werth chweil ar gyfer unrhyw bysgotwr sy’n mwynhau dal brithyll brown gwyllt ym mhrydferthwch yr ardaloedd cyfagos. Caniateir unrhyw ddull cyfreithlon gyda gwialen a rîl gan gynnwys Pysgota Fflôt Tiwben, (pluen yn unig). Gan fod y llynnoedd hyn yn rhai naturiol ac anghysbell weithiau, eich dewis chi fydd penderfynu a yw hi’n saff i fentro i mewn i’r dŵr neu beidio. Lleolwyd y llynnoedd i’r gorllewin (ym mynyddoedd y Moelwyn) ac i’r dwyrain (ar y Migneint) o’r briffordd A470 sy’n rhedeg drwy’r dref.

golfing

Wedi ei leoli ar gyrion pentref Ffestiniog tua 900 troedfedd uwchlaw’r môr, Clwb Golff Ffestiniog a sefydlwyd yn 1893 yw un o’r cyrsiau golf uchaf yng Nghymru.

Gyda golygfeydd darluniadwy o Ffestiniog a’r ardal amgylchynol, mae iddo lawer o nodweddion naturiol a pheryglus. Mesura’r cwrs 68 par 4,602 medr o Dïau’r Dynion a 3,878 medr o Dïau’r Merched.

Mae i’r clwb awyrgylch gyfeillgar ac anffurfiol a chynhelir ef yn wirfoddol gan yr aelodau.

Am ragor o wybodaeth ymwelwch â gwefan Ffestiniog Golff.

walking

Caiacio a Chanŵio yn lleol – Breuddwyd Padlwyr…

Dychmygwch eich bod yn teithio’r byd ac yn dychwelyd gyda mynydd o’r Alpau, cornant serth o Orllewin Virginia, afon o Seland Newydd, rhaeadr o Norwy, moryd o Ddyfnaint, morlin creigiog o Orllewin Iwerddon a thon lanw o sir Benfro. Ychwanegwch lyn o Awstria a dyffryn o’r Rhein. Yn olaf, lle chwarae gydag argae dan reolaeth o Golorado. Dychmygwch yn awr fod hyn oll i’w canfod o fewn 5 i 45 munud i ffwrdd mewn cerbyd. Agorwch eich llygaid, rydych ym Mlaenau Ffestiniog!

walking

O’r lefelau uchaf i’r isaf mae Ffestiniog yn cynnig pob math o deithiau cerdded. O’r Moelwyn Bach yn y de i gopa uchel Moel Siabod mae gennych 90km sgwâr o gefn gwlad gwyllt i’w archwilio. Yn yr ardaloedd gwylltaf, mae defnyddio map a chwmpawd yn hanfodol. I’r de o’r Blaenau ac yn ymgodi’n uchel uwch ei phen mae’r Manodau. Er bod copa gogleddol y Manod Mawr wedi ei chwarela’n drwm, mae’r copa deheuol yn parhau i fod yn gymharol anghyffyrddedig a gwyllt. Mae ei frawd lleiaf - Manod Bach yn wyllt a heb ei gyffwrdd gan lwybrau. Yn gorwedd rhwng y copaon mae Llyn Manod yn ei holl brydferthwch ac yn lle delfrydol i gael picnic.

Cofiwch fod gennym deithiau cerdded poblogaidd ar ein gwefan.

poster

Llond lle o bethau difyr i wneud!

 

(Cliciwch ar y llun i'w chwyddo)

- 8 Twll o Crazy Golf
- 6 Lon o Scalextric
- Cychod Rheolaeth Bell
- Rheilffordd G-Scale
- Trac Rasio NASCAR
- A Mwy!

Dros y ffordd i orsaf drenau Ffestiniog
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3HD

www.itsasmallworld.org.uk (AR GAU BOB DYDD LLUN)
Ffôn Symudol: Mike 07521 482742

 

Gweithgaredd Trefnydd Ffôn Côd post Gwefan/E-bost
         
Cyrsiau cerdded Plas Tan y Bwlch 01766 772600 LL41 3YU gwefan
Teithiau tywysedig Antur Stiniog 01766 832214 LL41 3AA gwefan
Archwilio cloddfeydd Antur Stiniog 01690 348068    gwefan
Archwilio cloddfeydd Cyfeillion Cwmorthin 01766 762765 LL41 4PH  gwefan
Mynyddwr (MIC) Bob Field 01766 830511 LL41 3HS gwefan
Cerdded/dringo mynyddoedd Alister Haveron 07779 961027 LL41 4TS gwefan
Dringo creigiau Chris Boughay 01766 762765 LL41 4PH  gwefan
Cerdded Nordig tywysedig Bob Field 01766 830568   e-bost
Cyrsiau mynydda Catrin Roberts 01766 832120 LL41 4DF gwefan
  Mike Laing      
Beicio mynydd 0300 068 0300 LL40 2HZ gwefan
Beicio mynydd tywysedig Coed y Brenin 01690 760181 LL24 0PU gwefan
Beicio goriwaered ac arall Tyred Out 01766 832214 LL41 3AA gwefan
  Antur Stiniog      
Pysgota  01766 762401   wesite
Pysgota  Pysgota Cambria 01766 540313   gwefan
Pysgota  Pysgota Prysor 01766 830950 LL41 3TP Lakeside Cafe 
Trwyddedau ac offer pysgota Llyn Tanygrisiau 01766 770339 LL48 6BN Penrhyndeudraeth
Trwyddedau pysgota  Gynnau Penrhyn 01766 512578 LL49 9LR Porthmadog
Tywysydd pysgota Siop Bapur Newydd Pykes 01286 880376   e-bost
Cwrs pysgota â phlu Trevor Jones 01766 772600 LL41 3YU gwefan
  Plas Tan y Bwlch      
Ras y Moelwyn (fell run) Antur Stiniog 01766 832214 LL41 3AA gwefan
Rhaffau uchel a gwifrau gwibio Go Ape 0845 643 92 15 LL40 2HZ gwefan
Merlota Eirlys Pritchard 01766 590231 LL41 4HY Maentwrog
Rafftio dŵr gwyn Canolfan Dŵr Gwyn 01678 521083 LL23 7NU gwefan
Caiacio a chanŵio Padlo Blaenau 01766 830750   e-bost
Pwll nofio Blaenau Ffestiniog 01766 831066 LL41 3DW  
Hwylio Clwb Hwylio Madog 01766 512976 LL49 9AT gwefan
Rhwyfo Clwb Rhwyfo Madog 01766 810273 LL49 9AT gwefan
Teithiau beic pedair olwyn Madog Quads 07511 582079   gwefan
       
Golff Llan Ffestiniog  01766 831829   gwefan
Golff Porthmadog   01766 512037 LL49 9UU gwefan
Golff Harlech 01766 780361 LL46 2UB gwefan
Maes ymarfer golff Porthmadog   01766 514 225 LL49 9DS gwefan
       
Gwylio adar Gwalch y pysgod RSPB 029 2035 3008   gwefan
Cyrsiau gwylio adar Plas Tan y Bwlch 01766 772600 LL41 3YU gwefan
Nythfa brain coesgoch Llechwedd 01766 830306 LL41 3NB gwefan
       
Eich Hynafiaid Cymreig Cricieth 01766 547073 LL52 0EG gwefan
         
Nid yw hon yn rhestr gyflawn ond os ydych yn gweithredu yn Nyffryn Ffestiniog ac y awyddys i gael eich cynnwys arni, Cysylltwch â: webmaster@blaenauffestiniog.org